Referater fra OZ5THY

Referat generalforsamling EDR Hurup afd. 23.2.23

1. Valg af dirigent:
OZ9HBG, Henrik blev valgt.

2. Formandens beretning:
Efter at være kommet godt på den rigtige side af Corona epidemien, er der igen rigtig godt
gang i klubben, værkstedet summer af liv, og der bliver kørt radio med kontanter fra nær og
fjern. De defekte antenner er blevet taget ned, nu mangler bare at få de tilbageværende
skiftet, så de igen er fuldt funktionsdygtige. Klubben var vært ved julefrokost, med fin
tilslutning.

3. Beretning Aktivitets gruppe.
Hundborg er kørende med ASR, og digital 2m repeater.
Ydby skal der renoveres lidt, nogle antenner skal skiftes. Begge UHF repeatere er nedtaget
pga. de høje elpriser, de kommer nok ikke op igen.

4. Regnskab (se bilag)
OZ8BLR, Bo gennemgik regnskabet, som godkendes.
5. Indkomne forslag. (se bilag)
Forslag 1.
OZ3AFR, Karsten undersøger hvad vi kan med internet, for mulig månedlig besparelse.
Forslag 2.
Trukket tilbage af forslagsstilleren.

Forslag 5.
Trukket tilbage af forslagsstilleren.

Forslag 3.
Vedtaget.

Forslag 4.
Vedtaget.

Forslag 6.
Vedtaget.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg til alle. OZ1IIO, Anker; OZ3AFR, Karsten; OZ8BLR, Bo.

7. Valg af suppleant.
Genvalg til OZ5GOL, Villy

8. Valg til aktivitetsgruppe.
Genvalg til OZ1IIO, Anker; OZ3AFR, Karsten; OZ7YD, Thorvald.

9. Evt.
Afhentning og hjemtransport af ny antenne, Henrik tjekker op på trailer, og tidspunkt.

Generalforsamlingen d. 24. februar 2022

1. Valg af dirigent: OZ1DIY, Paul fik jobbet.
2. Formandens beretning: OZ1LEP, Jørgen kunne berette om
endnu et år i skyggen af Corona, men hvor der det til trods,
stadig har været godt gang i klubben. Som det blev vedtaget
sidste år, står klubben foran en renovering af
antenneanlægget i klubben. Der er sponsoreret en ny HF – og
4/6m antenne, udskiftningen vil ske i løbet af forår/sommer.
3. Aktivitets gruppens beretning: I driften af antenne-sitet Ydby
er OZ2BMN, Bo meget aktiv. Der pågår omlægning af
frekvenser/repeatere. DMR i Hundborg nedtages. APRS
kører både i Ydby og Hundborg. Der bliver muligvis tale om
udskiftning af Pc’er.
4. OZ8BLR, Bo fremlagde det reviderede regnskab.
5. Forslag: ingen modtaget.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: genvalgt blev OZ5VA,
Villy og OZ1LEP, Jørgen.
7. Valg af suppleant: Genvalg til OZ5GOL, Villy.
8. Valg af revisor og suppleant: OZ1DIY, Paul fik genvalg som
revisor, og OZ7YD, Thorvald genvalgt som revisorsuppleant.
9. Valg til aktivitetsgruppe: OZ1IIO, Anker; OZ3AFR, Karsten
og OZ7YD, Thorvald blev alle genvalgt.
10. Evt.: Antenner blev debatteret – antal og placering. Det

blev diskuteret hvad der kan gøres ved de støj-
indstrålingsproblemer der er, og jordring af radioanlæg blev

foreslået.

Generalforsamling OZ5THY 21. juni 2021

Ulige Årstal

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra Aktivitetsgruppe (r)

Aktivitetsudvalg Folkecentret

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 2. Indkomne forslag
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: OZ1IIO Anker, OZ3AFR Karsten, og OZ8BLR

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for et år)
 2. Valg til aktivitetsgruppe (r)

Folkecentret: På valg er OZ1IIO Anker, OZ3AFR Karsten, OZ7YD Thorvald og OZ9HBG Henrik

 1. Eventuelt.
 1. Formanden OZ1LEP bød velkommen og bad om forslag til valg af dirigent. OZ5GOL Villy blev foreslået og valgt.

Villy overlod straks ordet til formanden for fremlæggelse af beretning:

 1. Det har været et mærkeligt år. Der blev lukket ned kort efter sidste generalforsamling og efter det, blev der åbnet for få personer. Derefter var der omkring 8 personer til stede og da antallet blev sænket til 5, lukkede vi helt ned. Og siden er der ikke sket noget, bortset fra, at OZ7YD Thorvald havde fred og ro til oprydning.

MEN, det er besluttet, at der skal indlægge fiber til klubben og dette er igangsat. Det bliver ikke meget dyrere end det, vi har nu Mange projekter er kommet bagud og det må vi forsøge at rette op på.

 1. Aktivitet i Folkecentret har fortrinsvis været Anker og Thorvald, som har udbygget, renoveret og ryddet op. Meget er bygget i rack, udskiftning af pc´er pga software af ældre dato.

OZ2BMN Bo er meget aktiv i Tophøj sammen med OZ7C Kristian , som også er tilstede i aften. Der er pt 5 repeatere analog og digital og en sjette er på vej. APRS er også i masten, som ligger i en pæn kvote. OZ5THY er meget aktiv omkring Tophøj og høster anerkendelse herfor. Der tilrettes efterhånden og det meddeles, at Fusion repeateren kan køre Danmarks nettet.

 1. Kassereren OZ8BLR Bo fremlagde regnskabet, som ser fornuftigt ud.

Indtægter 16.219

Udgifter 11.988

Balance 4.231

Overskud 1.104 (tallene ar afrundet)

Ved årets afslutning lød beholdningen på 4.853 kr.

Der er ikke planer om kontingent ændringer

 1. Der er indkommet forslag fra OZ8BLR Bo om eftersyn of revidering af antenneparken på klubhuset samt tilhørende installationer. Alt er efterhånden i en dårlig forfatning og hvad har vi brug for i fremtiden. Regelmæssig eftersyn? Taget er også utæt. OZ1DIY foreslog sponsorstøtte som en mulighed.

Kan vi nøjes med en HF trådantenne samt en kombi VHF/UHF antenne og remote fra andre sites? En Ny HF antenne koster omkring kr. 10.000. Nedfaldne antenner har smadret ruder og tagsten. Kommunen har lagt tagsten, hvor der før har været ruder og det betyder at adgangsvejen er dermed spærret. Dækker forsikringen? OZ1LEP Jørgen undersøger.

Rotoren til VHF/UHF bliver ikke brugt ret meget. Sitet skal måske flyttes til Ybby pga for lidt brug? Anker undersøger mulighed for remote.

HF og 6 mtr lokalt, men resten skal måske nedlægges. Dog testantenne til værkstedet placeret under taget. Skal vi beholde HF beam og flytte resten? Der SKAL tætnes omkring rotor.

Det blev vedtaget at et udvalg, bestående af OZ5GOL, Villy, OZ1ABI Martin og OZ1LEP Jørgen, skulle nå frem til et brugbart system.

 1. Der var genvalg til OZ1IIO Anker, OZ3AFR Karsten og OZ8BLR
 2. Der var genvalg til OZ5GOL Villy
 3. Der var genvalg til OZ1IIO Anker, OZ4AFR Karsten og OZ7YD Thorvald som herefter tegner aktivitetsudvalget Folkecentet. OZ9HBG havde ikke tilkendegivet valgbarhed.
 1. Under Eventuelt, hvor der ikke kan besluttes noget, fremkom der en del.

OZ1LEP Jørgen mente, at klubben godt kunne financere repeatere i klubregi. OZ7YD Thorvald mente, at klubben fortrinsvis dækker aktiviteter og andre projekter betales af de enkelte projektbrugere. OZ3AFR Karsten ville godt betale til andre projekter men med forbehold. OZ8BLR Bo mente at klubben er baseret på vidensdeling, og at det kræver møde i klubben. Hvis alt skal være fælles, ser han mange projekter går til grunde. OZ3AFR Karsten påpeger, at såfremt der opstår f.eks et Hackerspace , som gerne vil have et antale 3D printere fianceret på bekostning af f. eks antenner, så vil radiobrugerne stille sig på bagbenene. OZ7C Kristian pointerer, at meget bliver lavet pga interesse og det skal det blive ved med, da interessen ellers falder ret hurtigt.

Der er i hvert fald noget for bestyrelsen at arbejde med.

OZ5VA Villy havde besøgt OZ3EDR i Struer og ”advaret” formanden her om besøg fra Thy 😊

Det fik OZ8BLR Bo, til at høre om interesse for besøg andre steder. Det kan jo ikke besluttes, men det blev foreslået, at de enkelte medlemmer laver aftaler med besøgssteder og skriver det i kalenderen. Der har før været foreslået H2Logic som et udflugtsmål.

Dirigentens OZ5GOL Villy afsluttede generalforsamlingen, som blev overværet af 14 fremmødte. Der stødte yderligere 2 til, da kaffen kom på bordet.

Aftenen afsluttedes med kaffe og brød med ost, samt OZ7C Kristian´s medbragte muffins. TAK, de samgte godt. 😊

DER ER AMATØRTRÆF I STRUER VED OZ3EDR, LØRDAG den 28. august 2021 fra kl. 10-16.00. Se WWW.OZ3EDR.DK

Refereret efter bedste evne:

OZ1DIY Paul


Referat fra generalforsamlingen i OZ5THY  28/2 – 2020

1. Formanden OZ1LLEP Jørgen bød velkommen til generalforsamlingen og bad forsamlingen (13
medlemmer var fremmødt) om at vælge en dirigent. 2 blev foreslået og OZ1JVX Arne blev valgt.
2. OZ1LEP fremlagde beretning og startede med at sige, at stort set lignede det sidste år. Bortset fra
det, så havde der været et stort arbejde med sitet i Ydby og Hundborg, hvad angår repeatere og
ARPS. Sidstnævnte skal udbygges en del.
Klubben havde deltaget i JOTA med 5 radioamatører fra 5THY og der havde været 8 spejdere, som
deltog med radio.
Der havde også været et samarbejder med OZ3EDR Struer, specielt omkring Fieldday på Grisetå
Odde den 1. september. Der er jo ikke mange deltagere til Fieldday, så med forenede kræfter kan
det gennemføres med godt resultat.
En HF station gik til af mærkelige årsager. Vi byttede den med én fra klubben.
Vores FD4 antenne er fjernet af ukendte og vi måtte opsætte en loop antenne til erstatning. Vi har i
samme åndedrag indkøbt en antennetuner.
Aktivitetsgruppen indkalder hjælp efter behov.
3. OZ8BLR Bo aflagde beretning for aktivitets grupperne. Han nævnte bl.a. at der havde været arbejdet
meget med Motorola radioernes stabilitet og prøver med en ny opsætning, som giver pilottoner
både ind og ud. Ser lovende ud.
På 2 meter er der opsat en signal rapport radio på 145.700 MHz
Der kommer måske en vejr rapport radio senere. Der mangler at få 2 70 cm radioer på plads samt
APRS med ny teknologi.
Det blev nævnt, at for at få rapport på 145.700 MHz, så skal tastetiden være mindre end 1 sek og
mere end 0,8 sek.
4. Kassereren OZ8BLR Bo fremlagde regnskabet. At tal kan nævnes kontingenter på kr. 5.200, Køb af
materialer kr. 8.127.
Indtægter i alt på kr. 20.203, udgifter i alt på kr. 18.645. Hvilket gav et overskud på kr. 1.558, som
overføres til egenkapital på kr. 2.192. Egenkapital er herefter kr. 3.750.
5. Der var ikke indkommet forslag
6. Valg til bestyrelsen. På valg er OZ5VA Villy og OZ1LEP Jørgen. Begge blev genvalgt.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen (for 1 år) På valg er OZ5GOL Villy, som blev genvalgt.
8. Valg af revisor og suppleant. OZ1DIY Paul er på valg og blev genvalgt. Der var ingen revisor
suppleant, men OZ7YD Thorvald blev foreslået og valgt.

9. Valg til aktivitetsgruppen. På valg er OZ1IIO Anker, OZ3AFR Karsten, OZ7YD Thorvald og OZ9HBG
Henrik. Alle blev genvalgt.
10. Under eventuelt, hvor der selvfølgelig ikke kan besluttes noget, var der livlig snak henover bordet.
OZ1LEP Jørgen nævnte, at der skal tjekkes på antenner på klubhuset, specielt HF antennen, men
også gennemføringer kræver tilsyn. Der trænger vand ind. Også rotorerne skal tjekkes.
Men det kræver grej til at komme derop. Tagstenene er ikke sjove at gå på.
OZ7YD Thorvald fortalte, at 3-bånds antennen er faldet ned.
Der skal lukkes huller ved rør og tag, der mangler inddækning (elefantpessar)
OZ8BLR Bo havde ”fundet” 2 stk. Yeasu FT8900R i gemmerne. De havde været indkøbt til et 6
meter repeater projekt, men dette er stoppet.
De er afprøvet og virker ok, bortset fra at nogle knapper er løse samt mikrofonkabler er møre.
Forslaget er at sælge dem for financering af antennetuneren, som OZ5VA Villy har indkøbt.
En god ide og OZ8BLR Bo sætter dem til salg på Brugtgrej for kr. 1.000 til 1.100.
OZ9OK Ole havde et tilbud til klubben. En håndklædetørrer uden beregning. Det blev modtaget
med tak.
OZ5GOL Villy ville gerne arbejde med at afholder Fyrtårns weekend og undersøger muligheder for
det.
OZ1LEP Jørgen nævnte en mulighed for at deltage i Modeljernbaneklubbens arrangement i Bedsted
med en stand. Se opslag på Facebook (OZ5THY). Det foregår den 8. marts fra 10-16. Kontakt
OZ1LEP, hvis der er interesse.
Dirigenten OZ1JVX Arne takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Så kom der smørrebrød og kaffe på bordet og den sædvanlig gemytlige snak og drillerier var
selvfølgelig straks i gang. Det kan nævnes, at grønt på maden stadig ikke er populær hos visse
medlemmer
Referent: OZ1DIY Paul
Referat fra generalforsamlingen i OZ5THY  27/2-2019

Formanden OZ1LEP, Jørgen bød velkommen og bad forsamlingen udpege en dirigent.

 1. Det blev OZ5GOL Villy, som straks gik til punkt 2, som var formandens beretning
 2. OZ1LEP Jørgen: Der er gang i meget. Vi har udbygget i Ydby og opbygget i Hundborg. Der arbejdes blandt andet med ASR – 70cm – 2 mtr og 4 mtr. Masser af hyggesnak og social samvær, opbygning af diverse repeatere. 2 mtr. Rækker rigtig godt digitalt. En lille portion udenlandske amatører kommer også over. Kontakt fra EDR, hvor Steen Holmegård er lokalafdelings koordinator.  Han opfordrer til, at vi bruger kalenderen på EDR, så der er en samlet kalender for afdelingerne. Edr´s hjemmeside virker ikke optimalt.  Der er på hovedkontoret iværksat nyt regnskabsprogram og webbutik.  OZ udkommer 6 gange om året i nyt A4 format og der er kørende temaer i hver udgave. Ros til artiklerne, men ingen god information fra EDR´s bestyrelse.
 3. Beretning af aktivitetsgrupperne. OZ1IIO Anker uddyber med info.  Der er nu kommet styr på call på lokationerne. OZ4THY i Hundborg og OZ5RED på Folkecentret i Ydby. 70cm og 2 mtr. repeaterne driller pga dårlige kabler.  OZ7YD Thorvald har ryddet rigtig godt op på lokationerne. Thorvald fortalte, at  fremadrettet vil der blive rejst en mast med en tophøjde på 120 m incl koten!
 4. Kassereren OZ8BLR Bo aflagde beretning om afdelingens økonomi. Der har været indtægter på kr. 14.741,47 og udgifter på kr. 18.700,27.  Det giver et underskud på kr. 3.958,80.  Dette skyldes indkøb af en rulle antennekabel, diverse stik og medlemsfald. Status viser, at ved årets start henstod der kr. 6.150,30 på kontoen og fratrukket underskuddet på kr. 3.658,80, giver det en slutsaldo på kr. 2.191,50.
 1. Der var ikke indkommet forslag
 2. På valg til bestyrelsen var OZ1IIO Anker, OZ3AFR Karsten, OZ8BLR Bo og alle modtog genvalg.
 3. Som suppleant til bestyrelsen var OZ5GOL Villy, som modtog genvalg.
 4. Valg af revisor. Punktet udgår, da det kun er i lige år
 5. Valg til aktivitetsgruppe(r): OZ1IIO Anker, OZ3AFR Karsten, OZ7YD Thorvald og OZ9HBG Henrik, som alle modtog genvalg.
 6. Eventuelt. OZ8BLR Bo fortalte at til JOTA, var spejderne i Thy, samlet i Vestervig. Det var overordnet ikke nogen succes oplevelse. Der var noget godt og noget skidt. Dermed plads til forbedringer. De var samlet fredag aften og kørte QSO´er via telefon og radio.  Lørdag var der dårlige forhold og det blev opgivet. Vi skal være bedre til at undervise og lave øvelser med radioerne og opførsel herpå, for at spejderne får en bedre oplevelse.  Mere forberedelse fra begge sider. Der var 2 HF radioer i gang og der skal en bedre antenne til 80 meter.

OZ7YD Thorvald foreslår, at vi skal have mobilepay til kaffekassen. Vi kan måske undgå betalingsgebyret, hvis afdelingen er under en vis størrelse. Igen en lille opgave.

OZ1NPL Niels Peter, ville gerne vide hvad udgifter til repeaterne løb op i. Her var svaret fra OZ8BLR Bo, at afdelingen generelt ikke financerer repeatere, men havde dog indkøbt et par radioer til i alt kr. 1.500 til 6 mtr. repeateren.  OZ1NPL forslog flere aktiviteter i værkstedet udover repeaterne.

OZ8BLR Bo, foreslog en studietur til H2Logic i Herning, hvor de laver brintanlæg. Og sammen med OZ1IIO Anker, foreslog de en tur til Folkeparken og Hundborg repeatersites. OZ1IIO Anker og OZ1DIY Paul var enige om, at til Folkeparken skulle der afsættes en del tid, da det er et stort område og der er mange interessante projekter og udstillinger.

OZ9HBG Henrik foreslog info mm omkring DMR og hotspots, foredrag og projekter.

OZ7YD Thorvald foreslog projekter omkring pagere (POCSAC), som Esbjerg afdelingen arbejder med.

OZ1NPL Niels foreslog projekter omkring satellit (10 GHz).

Efter lidt diskussion over bordet, afsluttes generalforsamlingen i sædvanlig Thy´sk god ro og orden og der blev fyldt op med kaffe og det lækre smørrebrød kom på bordet.

Referentens egen bemærkning:  Thyboere spiser ikke meget grønt 😊, men det gavner OZ1IIO, Anker´s høns

Referent:  OZ1DIY Paul.

Referat fra generalforsamlingen i OZ5THY  22/02-2018
1    Som dirigent blev Henrik OZ9HBG valgt.

2 Formanden Jørgen OZ1LEP aflagde beretning, hvor han kom ind på bl.a. Energicenter Ydby, hvor klubben har fået mulighed for at opsætte antenner, repeatere mm. Herunder HF antenner, som har været et stor ønske, pga støj i klubben. Der har været foredrag sammen med Mors afdeling, hvor OZ5E fortalte om deres virke. bl.a. med besøg i Dubai. EDR hovedafdeling har fået ny HB, som starter ud med masser af aktiviteter. Kaldesignalplan overdrages til EDR i marts 2018 Vedtægterne i Landsforeningen er skrevet om og vedtaget. 20 stemmer for og 3 imod. Forklaring på hirakiet i EDR:  Der vælges en RM, som igen vælger en HB fra egne rækker. Sidste nyt er at OZ5KM og OZ8XW modarbejder bestyrelsen og lækker fortrolige oplysninger og er derfor indstillet til eksklusion i RM. Dette skete ikke og derfor er hele HB undtagen 5KM og 8XW gået.3 BO, OZ8BLR berettede om antenneudvalget, hvori der ikke var de store aktiviteter. Dog er antennekabler i klubben blevet mærket op og nogle stik skiftet. Det har betydet indkøb af stik. Forslag om at nedlægge udvalget Villy, OZ5VA berettede om ræveudvalget, hvor der var deltagelse i JOTA og aftale spejderne i Vestervig i 2018 Også her forslag om at nedlægge udvalget  Forslag om at sammenlægge begge udvalg i et nyt kaldet Folkecentet

4 Så blev det kassererens til aflæggelse af regnskabet. Der var indtægter på kr. 16.178,31.  Udgifter på kr. 13.279,87 og for første gang i nogle år, var der et overskud. Sammen med kassebeholdningen pr. 1/1 på kr. 3.251,86 blev det til en egenkapital på  kr. 6.150,30

5 Der var ikke indkommet forslag indenfor fristen.

6 På valg til bestyrelsen var Villy, OZ5VA og Jørgen, OZ1LEP. Begge blev genvalgt

7 På valg til bestyrelsen som suppleant var Bo, OZ2BMN. Her blev OZ5GOL indstillet og valgt.

8 På valg som revisor og revisorsuppleant var Paul, OZ1DIY og Erik, OZ2EVP.  OZ1DIY blev genvalgt og da OZ2EVP ikke er medlem mere, blev Henrik, OZ9HBG indstillet og valgt som suppleant.

9 På valg til aktivitetsudvalget var: Antenneudvalg; Bo, OZ2BMN-Karsten, OZ3AFR-Bo, OZ8BLR-Ole, OZ9OK.    Ræveudvalg; Bo, OZ8BLR—Anker, OZ1IIO-Villy, OZ5VA.    Da der
var forslag om at nedlægge begge udvalg og omdøbe aktivitetsudvalget til  Folkecentret blev følgende valgt:  Karsten, OZ3AFR-Thorvald, OZ7YD-Anker, OZ1IIO-Henrik, OZ9HBG

10 Der var indkommet et forslag fra Thorvald, OZ7YD. Og det var indkommet for sent, kom det under eventuelt.   Han spurgte om følgende:   Skal OZ5THY melde sig ud af EDR?  Hvis bekræftende, hvornår?  Skal vi fortsætte som radioklub?  Hvis bekræftende, hvad skal klubben beskæftige sig med?   Hvad skal klubben hedde?     Der var bred enighed om, at se tiden an. Er vi udmeldt er der ingen vej tilbage.  Vi må se hvad der sker på kommende møder og tage stilling derefter.      Hvad med licenskurser, hvis EDR lukker? Et åbent spørgsmål, som vi må afvente med svar på.      Repeaterudvalget har løsrevet sig fra EDR og kører selvstændigt.    Udmeldingerne fra EDR blev endevendt og alle mente, at det var noget skidt, men vi afventer alle på nyt og agerer derefter.

Aftenen afsluttedes med smørrebrød og væske.       Og som sædvanligt:  Megen snak på kryds og tværs med diverse godmodige grovheder og drillerier.

Tak for en god aften

Paul, OZ1DIY

2017

Dagsorden ved generalforsamlingen 23.02.2017:
15 fremmødte 14 med stemmeret.
Ulige årstal:
1. Valg af dirigent.
Valgt blev OZ4ADF, Dennis
2. Formandens beretning.
Årets aktiviteter blev gennemgået, og det kunne konstateres at der igen i 2016 havde været rigtig
fint fremmøde ved klubaftenerne.
Resultatet fra valget til landsforeningen blev gennemgået, hvor det kunne konstateres at de 3 lokal
opstillede kandidater til RM alle fik suppleant poster.
3. Beretning fra aktivitetsgruppe(r).
Antenneudvalget:
Der havde ikke været nogen aktivitet i 2016.
Ræveudvalget:
Der havde været en trænings jagt.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Regnskabet godkendt uden kommentarer.
5. Indkomne forslag.
Forslag 1. Ændring af vedtægternes §3 og §7.
§3. Som medlemmer kan der optages alle elektronikinteresserede der tilslutter sig foreningens
formål. Optagelse som medlem, junior eller familie eller junior/pensionistmedlem sker ved
henvendelse til afdelingens bestyrelse. Såfremt der er ét aktivt medlem i husstanden, kan øvrige
medlemmer, som tilhører samme husstand, optages som familie medlemmer.
Under EDR’s Hurup afdelingen kan der blandt medlemmer, efter godkendelse af bestyrelsen,
oprettes aktivitetsgrupper med specifikke interesseområder og ekstra aktiviteter for øje.
Optagelse i aktivitetsgruppe sker ved henvendelse til dennes udvalg. Alle aktive medlemmer har stemmeret.

§7.Generalforsamlingen holdes hvert år i januar kvartal med følgende
dagsorden:
Ulige årstal:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Beretning fra aktivitetsgruppe(r).
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af medlemmer til det faste arbejdsudvalg.
7. Valg af en suppleant til bestyrelsen/arbejdsudvalget (vælges for et år).
8. Valg til aktivitetsgruppe(r).
9 . Eventuelt.
Lige årstal:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Beretning fra aktivitetsgruppe(r).
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af medlemmer til det faste arbejdsudvalg.
7. Valg af en suppleant til bestyrelsen/arbejdsudvalget (vælges for et år).
8. Valg af revisor plus en suppleant.
9. Valg til aktivitetsgruppe(r).
10. Eventuelt
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag 2. OZ5THY har 50 års jubliæum d. 18. November 2017.
Skal vi have arrangementer til fejring af jubliæet?
Eks. Fest for medlemmer
Special call OZ50THY
Åbent hus
Forslaget er indsendt af OZ7YD, Thorvald og OZ1LEP, Jørgen
Det vedtages at klubbens bestyrelse arbejder videre med planlægning af et arrangement.
Forslag 3. Hvad om klubben arbejder hen imod at gøre noget i E sport. DGI gør i det for at skaffe
Medlemmer
Forslaget er indsendt af OZ1ABI, Martin
Bestyrelsen undersøger mulighederne.

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
OZ8BLR, Bo; OZ2BMN, Bo og OZ3AFR, Karsten er på valg.
Valgt blev OZ8BLR, Bo; OZ3AFR, Karsten og OZ1IIO, Anker
7. Valg af en suppleant til bestyrelsen (vælges for et år).
På valg OZ1IIO, Anker.
OZ2BMN, Bo blev valgt.
8. Valg til aktivitetsgruppe(r).
Antenneudvalget: På valg er OZ2BMN, Bo, OZ3AFR, Karsten og OZ8BLR, Bo
Alle genvalgt og OZ9OK, Ole indtrådte også i udvalget.
Ræveudvalget: På valg OZ8BLR, Bo, OZ1IIO, Anker og OZ5VA, Villy
Genvalg til alle.
9. Eventelt
Fremtidsplaner i ræveudvalget, udstyr gennemgås i foråret og en teoriaften planlægges.
Klubben har modtaget noget radioudstyr som blev bortaktioneret til medlemmerne.
OZ7YD, Thorvald henstiller til bestyrelsen at sende et skriv til hovedbestyrelsen i landsforeningen, med tilkendegivelsen ”godt arbejde”


2016

Dagsorden ved generalforsamlingen d. 25.02.2016:      15 fremmødte.
Lige årstal:
1. Valg af dirigent.
Valgt er OZ7ADZ, Niels
2. Formandens beretning.
Årets aktiviteter blev gennemgået, og det kunne konstateres at der igen i 2014 havde været rigtig fint fremmøde ved klubaftenerne. Der blev set fremad med en fremlæggelse af de foreløbige planer for aktiviteter her i 2016.
Situationen i landsforeningen blev vendt, og der opfordres til at deltage i medlemsmøderne samt gøre brug af stemmeretten, når der senere på året er valg til tillidsposterne i EDR (landsforeningen).
3. Beretning fra aktivitetsgruppe(r).
Antenneudvalget:
Der havde ikke være aktivitet i 2015.
Ræveudvalget:
Der havde ikke være aktivitet i 2015 ud over et arrangement sammen med spejderne.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Regnskabet godkendt uden kommentarer.
5. Indkomne forslag.
Forslag 1
Kontingent for OZ5THY 2017
Et medlemskab koster:
Medlem (aktiv) 400,-
Junior (under 18 – studerende –pensionist) 175,-
Familie alle medlemmer (1 stemme v. GF) 500,-
Kaffe (brød + kaffe ell. Brød + 1 vand) 20,-
Forslags stiller OZ8BLR, Bo
Forslaget vedtaget.

Forslag 2
Ændringsforslag til nedenstående paragraffer fremsat at OZ8BLR, Bo
Gammelt tekst er i parantes, og ny er med kursiv.
§ 1 Afdelingens navn er EDR’s Hurup afdeling. Foreningen har hjemsted i Sydthy kommune.
Thisted kommune.
Enstemmig vedtaget.
§ 3 Som medlemmer kan der optages alle elektronikinteresserede der tilslutter sig
foreningens formål. Optagelse som aktivt, passivt eller familiemedlem medlem, junior eller
familie sker ved henvendelse til afdelingens bestyrelse. Såfremt der er ét aktivt medlem i
husstanden, kan øvrige medlemmer, som tilhører samme husstand, optages som familie
medlemmer. Under EDR’s Hurup afdelingen kan der blandt medlemmer, efter godkendelse af
bestyrelsen, oprettes aktivitetsgrupper med specifikke interesseområder og ekstra aktiviteter
for øje. Optagelse i aktivitetsgruppe sker ved henvendelse til dennes udvalg. Alle aktive
medlemmer har stemmeret.
Enstemmig vedtaget.
§ 5 Der betales ved optagelse i afdelingen som aktivt medlem et indskud samt et årligt
kontingent. For passive og familiemedlemmer betales der et årligt kontingent. Størrelsen af
såvel indskud som kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt kontingentet
ikke er indbetalt senest 2 måneder efter den fastsatte termin til generalforsamlingen, slettes
vedkommende af medlemslisten og må betale nyt indskud kontingent for optagelse i
afdelingen.
Ud over ovennævnte kontingent betales der ved optagelse i en aktivitetsgruppe et indskud
samt et årligt tillæg. Størrelsen af såvel indskud som tillæg for den enkelte aktivitetsgruppe
fastsættes af dennes udvalg, som ligeledes administrerer disse midler. Desuden
administrerer gruppens udvalg alle øvrige aktiver og passiver tilhørende gruppen. Gruppen er
selvstændig økonomisk ansvarlig for alle aktiviteter, herunder evt. nødvendige licenser mm.
Enstemmig vedtaget.
§ 6 Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær, samt 2
bestyrelsesmedlemmer der alle skal være medlem af landsforeningen EDR. Bestyrelsens
medlemmer bør have gyldig amatørradiosendetilladelse, og formanden skal have gyldig
amatørradiosendetilladelse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer
sig selv. Valg til bestyrelsen kan foregå skriftligt. Foreningen tegnes i forhold (Sydthy) Thisted
kommune af formanden, i andre anliggender tegnes foreningen af formanden og/eller
kassereren.
§ 6a( I tilknytning til bestyrelsen vælges der hvert år et fast arbejdsudvalg. bestående af
mindst 2 medlemmer. Disse medlemmer vælges efter samme retningslinjer som
bestyrelsesmedlemmer, for så vidt angår valgmåde, men i øvrigt således at ethvert medlem
af afdelingen er kvalificeret til dette udvalg.)
§ 6b a Den enkelte aktivitetsgruppe ledes af et udvalg bestående af 3 af gruppens
medlemmer. Disse vælges hvert år af gruppens medlemmer på generalforsamlingen.
Vedtaget med 14 for og 1 imod

§ 7 Generalforsamlingen holdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:
Ulige årstal:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Beretning fra aktivitetsgruppe(r).
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af et 2 bestyrelsesmedlemer.
7. Valg af medlemmer til det faste arbejdsudvalg.
8. Valg af en suppleant til bestyrelsen/arbejdsudvalget (vælges for et år).
9. Valg til aktivitetsgruppe(r).
10. Eventuelt
Lige årstal:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Beretning fra aktivitetsgruppe(r).
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af to 3 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af medlemmer til det faste arbejdsudvalg.
8. Valg af en suppleant til bestyrelsen/arbejdsudvalget (vælges for et år).
9. Valg af revisor plus en suppleant.
10. Valg til aktivitetsgruppe(r).
11. Eventuelt
Enstemmig vedtaget.
§ 11 Afdelingens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er særligt
fremhævet i indkaldelsen, og hvor 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Foreningens
eventuelle overskud ved opløsning tilfalder almennyttige formål i (Sydthy Kommune).
Thisted kommune.
Enstemmig vedtaget.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 1979 og ændret den 1.
maj 1980, 14. april 1983 og 6. juni 1996, d. 19. februar 1998, samt 21. februar 2008 samt 25.
februar 2016.
Enstemmig vedtaget.
6. Valg af et bestyrelsesmedlem.
OZ9OK, Ole og OZ1LEP, Jørgen er på valg.
OZ1LEP, Jørgen genvalgt og valgt blev OZ5VA, Villy
7. Valg af medlemmer til det faste arbejdsudvalg.
OZ2BMN, Bo og OZ2LIN, Lindy er på valg
Valgt blev: OZ2BMN, Bo og OZ3AFR, Karsten.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen/arbejdsudvalget (vælges for et år).
OZ1NPL, Niels Peter er på valg, valgt blev OZ1IIO, Anker.
9. Valg af revisor plus en suppleant.
OZ1ABI, Martin og OZ2EVP, Erik er på valg.
Revisor blev OZ1DIY, Paul og suppleant OZ2EVP, Erik.
10. Valg til aktivitetsgruppe(r).
Antenneudvalget:
OZ9OK, Ole; OZ1NPL, Niels Peter og Oz3AFR, Karsten er på valg.
Valgt blev OZ3AFR, Karsten; OZ2BMN, Bo og OZ8BLR, Bo
Ræveudvalget:
OZ9OK, Ole; OZ5VA, Villy og OZ8BLR, Bo er på valg.
Valgt blev: OZ5VA, Villy; OZ8BLR, Bo og OZ1IIO, Anker.
11. Eventuelt.
En hilsen modtaget fra OZ3MC, Martin med teksten husk opstillingsmødet d. 16. marts i
Aalborg.